foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
  Škola pro život!

  ZŠ a ZUŠ Petřvald

     Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Aktuality:

 

Kapacita jídelny (450 obědů) je již  naplněna. Z tohoto důvodu se není možné přihlásit ke stravování.

 

 

       4. 10. 2016 v 16:30 Třídní schůzky ve velké tělocvičně. Vchod do školy od tělocvičny.

         4.10.                           Beseda se Z. Pospíšilovou v knihovně II.C a II.A

          7.10.                           Beseda: “ Bezpečná cesta do školy“ I.D v 8.00 hod

         10.10.                         Beseda: “ Bezpečná cesta do školy“ I.A,B,C 

         13.10.                         Školská rada v 15.00 hodin

          20.10.                         Konference Český Těšín– vyhodnocení soutěže EVVO film 

         21.10.                         Protidrogový vlak 5.-9.třídy – preventivní program v Havířově

          25.10.                         v 7.00 hodin bude sběr starého papíru

         26.-27.10.                  Podzimní prázdniny

         28.10.                         Den vzniku samostatného československého státu

 

        

Světlo pro zmizelé sousedy

9. 6. 2016 proběhly na hlavním nádraží v Ostravě dvě akce žáků naší školy: výstava s názvem Naděje a sny lidí, kteří musí opustit své domovy, a natáčení performance na téma osudy ostravských Židů v době 2. světové války. Obě akce byly vyvrcholením projektu Světlo
pro zmizelé sousedy, které vedl na naší škole Mgr. Ivo Karásek.

Číst dál...

Adaptační programy šestých tříd

Někteří žáci šestých tříd přicházeli po letních prázdninách do školy s mírnou nervozitou. Jak jim již bylo avizováno na konci školního roku, na druhém stupni budou mít nové předměty, nové učitele a také došlo k vytvoření nových tří kolektivů. Pro mnoho žáků je tento krok novou možností, jak si najít další kamarády.

Škola k tomuto kroku přistupuje z důvodu nutnosti vyhovět mnoha požadavkům a kritériím vnitřního chodu školy (srovnatelný počet dívek a chlapců ve třídách, rovnoměrné rozložení dle prospěchu a chování, specifických potřeb žáků atd.), nechává ale také žákům prostor pro vyjádření přání, s kým by ve třídě chtěli být (na konci roku jsou žáci tázáni prostřednictvím dotazníku).

Číst dál...

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů - Edinburgh


          Naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, a proto jsme se zapojili do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. V rámci druhé etapy tohoto projektu jsme měly možnost i my, Mgr. Jana Güntherová a Mgr. Marcela Mertová, zúčastnit se tzv. druhé mobility. V měsíci červenci jsme strávily týden ve městě, které není srovnatelné s žádným jiným evropským městem, a vyzkoušely jsme  a znovu zažily pocit studenta, tentokráte   v historickém centru skotského Edinburghu.

Číst dál...

Pracovní skupiny dostály svého přívlastku

 

V úterý 20. září 2016 se již potřetí v tomto roce sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP – ORP Orlová“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090) na MěÚ v Orlové Lutyni, aby zhodnotili dosavadní posun prací na projektu, jehož realizátorem je Město Orlová a nositelem ORP Orlová.

Cílem je vytvořit Místní akční plán vzdělávání do roku 2023, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava) a bude zahrnovat oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Po půlroce intenzivních příprav – sběru dat, tvorby dokumentace, organizování a plánování – mohou vytvořené Pracovní skupiny dostát svého přívlastku a na plánu začít pracovat již s plným nasazením.

Číst dál...

Ozdravné pobyty 7. - 18. 11. 2016  – „Lipová - lázně“

 

V roce 2016 se na podzim žáci I. stupně naší školy  zúčastní jedenáctidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu s.č. 00241562:

7. - 18. 11. 2016 pro 60 žáků, název: „Zdravé ovzduší“; výše podpory: 219 779 Kč

Číst dál...

Copyright © 2016 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.