foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Školní psycholog          

PhDr. Ing. Jana Lehnerová     

 


Konzultační hodiny:
    Pondělí: 7:30 - 11:00 11:30 - 13:00
    Úterý: 7:30 – 10:30 11:00 - 13:00
    (co 14 dní dopoledne Masarykova škola)
    Středa: 7:30 - 11:00 12:00 - 14:00
    Čtvrtek: 7:30 - 11:00 12:00 - 14:00
    (dle předchozí domluvy možno i jindy)
 

Kontakty:

702 119 819, 606 96 05 96

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla spolupráce se školním psychologem

1.  Úkolem školního psychologa je péče o maximální využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími specialisty.

2. Zákonní zástupci mají možnost konzultací výchovných a vzdělávacích problémů svých dětí a získání pomoci při hledání jejich řešení.

3. V rámci své činnosti školní psycholog pravidelně preventivně diagnostikuje vztahy v třídních kolektivech. Na základě výstupů z této skupinové diagnostiky vstupuje do jednotlivých tříd s psychokorektivními aktivitami. Pravidelně provádí screeningová šetření v rámci prevence studijního selhávání, rizikového chování žáků a dalších aktuálních otázek života školy. Zúčastňuje se také dalších aktivit školy s cílem podpořit jejich preventivní a psychohygienický aspekt.

4. Žáci mají možnost přijít konzultovat otázky vzdělávací, rodinné i osobní. V případě nutnosti je poskytnuta krizová intervence a další podpůrná opatření. Krizová intervence má vždy přednost před jakoukoliv další činností. K individuální opakované práci s žákem je nutný informovaný souhlas zákonného zástupce (s výjimkou krizové intervence).

5. V době mimo vyučování je setkání se školním psychologem osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák navštívit školního psychologa pouze s vědomím vyučujícího učitele. Žák i zákonný zástupce je v případě, že se nemůže na domluvený termín konzultace dostavit, povinen předem telefonicky či jinak školního psychologa informovat, aby mohla být péče poskytnuta někomu jinému.

6. Domlouvání konzultací je možné prostřednictvím telefonického kontaktu, emailové adresy či návštěvě v době konzultačních hodin.

7. Při zápisu žáků do první třídy psycholog se souhlasem zákonného zástupce orientačně diagnostikuje školní zralost nastupujících žáčků, nabízí konzultace v oblasti odkladu školní docházky.

8. Poradenství v oblasti volby povolání probíhá dle ŠVP v rámci hodin Volby povolání. Individuální diagnostika a vyhodnocení psychologických testů pro potřeby rozhodování o následném vzdělávání či volbě zaměstnání žáků je poskytována po informovaném souhlasu zákonných zástupců těm žákům, kteří mají o službu zájem.

9. Všechny informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou vázány profesionálním tajemstvím a slouží pouze pro potřeby práce psychologa s žákem, učitelem či rodičem. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem. Školní psycholog je součástí školy. Škola však nemůže využívat závěry šetření, např. při závěru vyšetření či terapeutické péče. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu sami informovat o těchto závěrech. Škola získává pouze doporučení, jak s žákem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu.

10. GDPR: Školní psycholog shromažďuje jen nejnutnější informace o žácích v osobní složce žáka. Karta žáka se zakládá po konzultaci se zákonným zástupcem a jeho informovaném souhlasu s péčí. V kartě se shromažďuje informovaný souhlas (v něm jméno žáka, datum narození, jméno zákonného zástupce a kontakt na něj, obsah péče), poznámky z kontaktu s žákem či zákonným zástupcem, zprávy a doporučení jiných odborníků, záznamové listy z diagnostických a jiných metod, vytvořené zprávy. Ke kartám má přístup pouze školní psycholog, v ojedinělých případech další pověřená osoba (např. školní inspekce, policie). Vedení školy ani třídní učitelé nemají možnost do karet nahlédnout. Likvidace karty žáka proběhne dle platného archivačního řádu školy. Zákonný zástupce má právo požádat školního psychologa informace ze spisu či dřívější archivaci karty žáka.

Služby školního psychologa jsou pro žáky ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o. zdarma. Na psychologa se mohou obracet zákonní zástupci, děti i učitelé. 

 

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.