foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

EU peníze školám 

Naše škola se zapojila od 1.7.2011 do projektu EU peníze školám. Projekt EU je celkově zaměřen na rozvoj, podporu, zlepšení, individualizaci, inovaci a zkvalitnění úrovně a znalosti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematické gramotnosti, přírodních věd, oblasti využití digitálních technologií a ICT ve výuce. Dále je tu možnost využít finance na prevenci rizikového chování, asistenty pedagogů, školního psychologa a další vzdělávaní pedagogických pedagogů.

Našim cílem je především:

  • zvýšit čtenářskou a informační gramotnost žáků a to v rámci individualizace čtení na prvním stupni ZŠ (půlené hodiny čtení), a v rámci inovace a zkvalitnění výuky předmětů český jazyk, informatika, dějepis
  • zaměřit se na rozvoj výuky cizích jazyků – anglický jazyk, německý jazyk v rámci individualizace (půlené hodiny zaměřené na konverzaci cizího jazyka).
  • cílem je také zvýšit úroveň matematické gramotnosti dětí inovací a zvýšením kvality výuky matematiky na prvním i druhém stupni zš, zvýšit finanční gramotnost žáků
  • implementovat větší využití ICT v rámci výuky většiny předmětů, vytvořit nové zajímavé výukové materiály a tím docílit inovaci a zkvalitnění výuky a zvýšit zájem o studium
  • proškolit učitele v oblasti digitálních technologií, aby byli kompetentní vytvořit kvalitní výukové materiály a vhodně je využít ve výuce - zvýšit zájem žáků o studium, celkově zlepšit jejich úroveň vzdělání, zvýšit jejich možnosti úspěšně pokračovat ve studiu na středních školách, dát jim dobré základy pro budoucí studium i uplatnění v běžném životě - vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

   Celkem jsme získali dotaci ve výši 2 200 995,-- Kč. V rámci projektu učitelé vytvoří zhruba 1000 nových inovativních výukových materiálů – pracovních listů, prezentací, animací, videí, zvukových nahrávek, příprav na práci s interaktivní tabulí a jinými digitálními technologiemi, nové výukové hry, křížovky, zajímavé úlohy, cvičení. Budou proškoleni tak, aby byli schopni plně, účelně, poutavě využít ICT technologie, které jsou ve škole k dispozici. Pro navrhované vzdělávací aktivity zajistíme vhodné technické a materiální podmínky, zakoupením učebnic, didaktických pomůcek, programů a doplníme ICT vybavení školy, vytvoříme digitální archív vytvořených materiálů. V srpnu proběhlo výběrové řízení na ICT technologie. Nyní máme nově zařízenou počítačovou učebnu, do některých běžných tříd základní školy byly umístěny dataprojektory, plátna a notebooky tak, abychom mohli nové materiály co nejlépe využít i ve výuce v kmenových třídách nejen v počítačových učebnách. Chceme zvýšit dynamiku, aktivitu, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, dojít tak ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků o to nejen prostřednictvím digitálních technologií. Projekt bude trvat do prosince roku 2013.

Mgr. Ivana Studená

eu

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.