foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

„MAP – ORP Orlová“ – 2. zasedání Řídícího výboru

V úterý 14. června 2016 se již podruhé na MěÚ v Orlové sešel Řídící výbor projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je město Orlová a cílem je vytvořit dokument - místní akční plány v oblasti vzdělávání, který bude i kritériem přijatelnosti u investičních projektů z IROPU v rámci výzev pro školy.  Všechny základní i mateřské školy v Orlové, Petřvaldě a Doubravě jsou partnery projektu. 

Zasedání se zúčastnili jak členové ŘV, jejichž úkolem bylo schválit první verzi Strategického rámce, tak zástupci partnerů projektu, kteří zde diskutovali o prioritách a vizi.

Strategický rámec byl vytvořen realizačním týmem projektu a obsahuje investiční záměry škol, DDM, DM Orlové, knihoven v ORP Orlová. Ne vše, co je v něm uvedeno, bude realizováno a neplatí, že co v něm uvedeno není, nesmí být. Je to živý dokument, který bude aktualizován každých šest měsíců na základě nově vznikajících potřeb v území, vyhlášených výzev dotačních programů a výsledků činností pracovních skupin. Pracovní skupiny byly sestaveny ze zástupců partnerů projektu a od září se začnou zabývat jim svěřenými úkoly.

Celkem bylo vytvořeno šest pracovních skupin (1. Předškolní vzdělávání a péče:  dostupnost  –  inkluze  – kvalita, 2. inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, 3. Čtenářská, matematická a jazyková gramotnost, 4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, 5. Kariérové poradenství v základních školách, 6. Rozvoj podnikavosti, iniciativy a zájmů dětí a žáků) v závislosti na zvolených prioritách, strategických cílech a opatřeních, které vyplynuly z diskuse na setkání a analýzy dotazníkového šetření MŠMT, analýzy investičních záměrů škol a analýzy strategických dokumentů týkajících se vzdělávání. Celá řada členů pracovních skupin jsou pedagogičtí pracovníci.

I přes nemalé problémy, se kterými se realizátoři projektu musí při své práci potýkat, bylo „odstartováno“ a snaha dojít cíle ještě nevymizela. Metou budiž vize roku 2023, na které se shodli všichni přítomni jednání:

„Na základě dohody všech zainteresovaných subjektů v území podpořit rozvoj potenciálu a osobnosti každého dítěte do 15 let - formou možností přístupu ke vzdělání všem, pomoci potřebným, nabídky mimoškolních aktivit zájemcům, pochvaly a odměny pro nejlepší - s cílem vychovat slušného a podnikavého člověka schopného si najít práci a být úspěšným ve svém životě.“

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.