foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Projektový den mimo ŠD

V týdnu před podzimními prázdninami, kdy sluníčko vybízelo k výletům, vyjížděli žáci jednotlivých oddělení ŠD do Zážitkového centra URSUS v Dolní Lomné.

Celé odpoledne se věnovali společně s odbornicí z praxe přírodovědným aktivitám. Prostřednictvím zážitkových a interaktivních expozic se seznamovali s přírodninami, živočichy a rostlinami našich krásných Beskyd. V programu Strom – smíšené lesy rozpoznávali jehličnaté a listnaté stromy, nahlédli do tajů lesního ekosystému.

V expozici U všeho byla a je voda poznali vznik a vývoj Beskyd. Měli možnost se seznámit nejen se vznikem krajiny Beskydy, ale poznávali i život zvířat vyskytujících se v lese (medvěd, rys, vlk, liška, divočák), jejich stopy v přírodě, ptactvo žijící u vody i vodní tvory (žáby, ryby a jiné).

Velký model hor jim přiblížil život v jeskyni a na řece Lomné poznali, jak se voda z hor dostává do údolí.

Velkých zážitkem bylo 3D kino, kde žáci viděli nádherný propagační pořad o Beskydech.

Výlety byly financovány z projektu Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010596. Dopravu autobusy zajistilo Sdružení rodičů, za což jim velice děkujeme.

Na závěr malý rébus: Víte, co znamená v latině URSUS? Žáci ze ŠD už vědí 😊 -  přece MEDVĚD.

 

                                                                                       Vychovatelky ŠD

                                                                                                       ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.                                         

Šablona : projektové dny mimo školní družinu

Projektový den Archeopark Chotěbuz

   

         Ve dnech 11.6.;13.6.;21.6. 2019  se v každém oddělení ŠD vyjelo na projektový den mimo školní družinu do Archeoparku Chotěbuz, který byl realizován v rámci projektu MSMT „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II“ reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010596

 

    Na projektový den s názvem Archeopark Chotěbuz jsme se všichni moc těšili. Cílem bylo propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v hodinách prvouky, vlastivědy, českého jazyka.  Společně s odborníkem z praxe jsme naplánovali průběh celého dne. Nejprve jsme hledali  na internetovém portálu www.mapy.cz , která území slovanské kmeny zaujímaly a kde se daná lokalita Chotěbuz nachází.

     Formou prezentace jsme se seznámili s životem Slovanů, zjistili jsme co jedli, pili, co si oblékali, s čím obchodovali, jaké uctívali bohy. Zábavnou formou jsme se přiblížili zdatnost slovanských bojovníků, stříleli jsme z luku na terč, házeli jsme papírovými koulemi proti sobě. Vybarvovali jsme pracovní listy s uctívanými bohy té doby.

     Po obědě jsme vyrazili za dobrodružnou cestou našich předků do Archeoparku Chotěbuz Podobora. V průběhu programu jsme si prohlédli vnitřní expozici, osahali si nástroje a zbraně, prohlédli si ozdoby vyrobené nejen ze železa, ale také z keramiky. Po vyplnění pracovního listu nás čekala prohlídka repliky majestátního slovanského hradiště. Nahlédli jsme do rekonstruovaných obytných domů, účastníci si mohli vyzkoušet jak se v minulosti mlelo obilí, a poznali jaká je to dřina, než se namele mouka na jeden pecen chleba. Na závěr si vyzkoušeli psaní rýdlem na voskovou tabulku.

     V rámci projektové výuky jsme využili také přilehlého objektu Rybí dům, kde si účastníci projektového dne prohlédli obří akvária se stálou výstavou sladkovodních ryb. Bavili se o tom, které z těchto ryb byli součástí potravy našich předků a porovnávali způsoby obživy v době minulé i současné. Rovněž porovnávali druhovou rozmanitost ryb. Zpracovali pracovní list – vyhledávání názvů jednotlivých druhů ryb.

 

     Využili  jsme těchto metod a forem práce:

a) Slovní – rozhovor, diskuze, výklad

b) Komunikativní – práce ve skupinách

c) Praktické – výtvarná činnost, pohybové hry

d) Názorně demonstrační – prohlídka expozice

    Rozvíjející kompetence :

  1. K učení –vyplňování testu
  2. Komunikativní – naslouchání druhým, aktivní zapojení v diskusi
  3. Sociální – efektivní spolupráce ve skupině

Celý program  je součástí vzdělávacích oblastí: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda. Průřezovým tématem byla environmentální výchova.

    Účastníci si zážitkovými metodami upevnili učivo z prvouky, vlastivědy – období slovanské, z přírodovědy diverzita rostlinných a živočišných druhů.

 

Účastníci byli velice šikovní, aktivně se zapojovali do připraveného programu a mile nás překvapili pěkným chováním. Všem se výlet moc líbil.      

 

Fotografie:

https://druzinaskolni246.rajce.idnes.cz/Archeopark_Chotebuz_II._a_III._Oddeleni/

https://druzinaskolni246.rajce.idnes.cz/Archeopark_Chotebuz_I._IV.odeleni/

 

 

 

                                                                                                                             Jana Dostálová

                                                                                                                     Vedoucí vychovatelka  

 

Šablona : projektové dny ve školní družině

Projektový den Velikonoční tradice a tvoření

     Velikonoční prázdniny a Velikonoce je doba, na kterou se děti těší. Konečně je tady jaro. Ve dnech od 9. dubna do 16. dubna se v každém oddělení ŠD uskutečnil projektový den na téma Velikonoční tradice a tvoření, který byl realizován v rámci projektu MSMT „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II“ reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010596. Projekt začal společnou diskuzí o tom, co jsou Velikonoce, proč se slaví a jak probíhá příprava na tyto svátky u žáků v rodinách. Formou hledání barevných vajíček se žáci seznámili s velikonočním (pašijovým) týdnem. Zjistili, že každý den má svůj název a je spjat s určitým zvykem a tradicí. Společně s odborníkem z praxe paní H. Sulkovou jsme poznali několik způsobů zdobení vajíček. Seznámili jsme se s výrobou velikonočních dekorací a ochutnali tradiční velikonoční jídla (beránek, mazanec, vajíčkovou pomazánku). Po celou dobu tvoření jsme se učili velikonoční koledy a říkanky. Celý projekt jsme zakončili návštěvou technického muzea, kde si žáci prohlédli výstavu Velikonoce v Muzeu. V rámci velikonočních dílniček si žáci vyrobili velikonoční přáníčko a dekoraci na stůl. Našim cílem bylo žákům přiblížit lidové zvyky a křesťanské tradice Velikonoc. To se nám snad povedlo. Podle ohlasu žáků vyplynulo, že se jim projekt líbil, že se něco nového dozvěděli.                                                         

Jana Dostálová  vedoucí ŠD

     v ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Fotografie

https://druzinaskolni246.rajce.idnes.cz/Hody%2Chody_doprovody_aneb_radostne_Velikonoce_ve_SD/

https://skolnidruzinazavodni822.rajce.idnes.cz/VI.odd_Velikonoce_2019/

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.