foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

 

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

 

Aktuality:

Služba o  prázdninách

od 1.7.  - 31.8. 2020

každé pondělí od 9. 00 -  12.00 hod

 Tel: 596 542 936  

 

 

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

 

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246, p. o. vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

na pondělí a úterý 29. – 30. června 2020 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Pomůcky pro 1. třídu ul. Školní 246,
které již můžete opatřit dětem před nástupem
do školy

Penál:

 • 2 ořezané tužky č. 2, pastelky, guma, ořezávátko, fixy

 

Pomůcky pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti:

(výtvarné potřeby si děti uloží pod lavici do závěsných sáčků, které dostanou při slavnostním  vyřazení z mateřské školy)

 • pracovní tričko nebo zástěra
 • temperové barvy, kelímek
 • štětec plochý č. 6, hadr na otírání štětce
 • lepidlo tuhé
 • náčrtník A5

Potřeby pro tělesnou výchovu

 • cvičební úbor v látkové tašce - tričko, trenky, tepláky, klasické cvičky nebo látkové tenisky se světlou podrážkou

 

Další potřeby do třídy

 • sedák na židličku (kdo chce)
 • pevné přezůvky s bílou podrážkou v látkovém sáčku
 • ručník, (tekuté) mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníky (celé balení, krabička)
 • složka na písmena, číslice
 • složka s drukem

 

Veškeré pomůcky (ve vlastním zájmu) dětem podepište! 

 

Upozornění:

Na výkresy, sešity a papíry ke kopírování budeme vybírat na začátku školního roku přibližně 100,- Kč.

V průběhu září obalte učebnice a sešity.

 

POMŮCKY PRO 1. TŘÍDU pracoviště Závodní 822

Výtvarná výchova : zástěra

                            temperové barvy (stačí základní barvy)

                            kelímek

                            štětec plochý č. 6

                            hadřík

 

Tělesná výchova: vhodný sportovní oděv (tričko bez potisku)

                          cvičky s bílou podrážkou

                          pytlík na cvič. úbor

 

Další pomůcky: pouzdro

                       ručník

                      papírové kapesníky v krabičce

                      pevné přezůvky se světlou podrážkou

                      složka na písmena a číslice

                      malý sešitek

                      trhací blok bez linek A 4

 

Nejčastější dotazy k výuce od 25. 5. 2020


Jedná se o povinné plnění školní docházky?
Ne, nejedná. Na základě vyjádření ministra školství bude stále stěžejním výukovým prostředkem 
distanční výuka.

Jak budou rozděleny studijní skupiny?
Studijní skupiny budou neměnné. Nesmí se v prostorách školy potkávat a ani míchat, proto žáci 
budou rozděleni do skupin na základě – obědu, zájmu o odpolední činnost a délky odpolední činnosti.

Proč nemůžou být skupiny podle tříd?
Pokud bychom vytvořili skupinky, kde budou smícháni obědvající a neobědvající, nemohli bychom žákům nabídnout stravování ve školní jídelně (budou chodit po skupinkách), musí být dodrženy při jídle rozestupy a po každé skupince proběhne dezinfekce jídelny. Dalším důvodem je odpolední zájmová činnost, jak již bylo zmíněno, tak skupinky se nesmějí míchat, jak to bývá ve školní družině, a máme omezené množství ped. pracovníků pro odpolední zájmovou činnost, pokud by skupinky byly podle tříd, tak bychom odpolední zájmovou činnost mohli nabídnout pouze pár jednotkám zájemců.

Jak to bude s ošetřovným, když dítě pošlu/nepošlu do školy?
Veškeré informace najdete na https://www.mpsv.cz/osetrovne

Můžu dítě přihlásit do skupiny až v červnu?
Bohužel ne, skupina musí zůstat do 30.6 neměnná.

Bude ranní družina?
Ne, nebude. Družina není, jen odpolední zájmová činnost.

Můžu to jenom vyzkoušet poslat dítě do školy a pak jej neposílat?
Prosím zvažte dobře, jestli opravdu máte o takovou výuku zájem, ať pak dle nastavených kritérií, 
které jsou na stránce školy, nemusíme odmítnout vážného zájemce.

Jaký bude postup, pokud ve škole bude podezření na nakažení Covid 19?
Věc bude oznámena hygienické stanice a další postup bude v souladu s jejími pokyny a nařízeními.

Můžu vyplněné čestné prohlášení poslat emailem či pře EŽK?
Bohužel ne, jelikož takto odevzdané čestné prohlášení není platné. Čestné prohlášení s datem 
25.5.2020 a s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce děti odevzdají vedoucímu studijní 
skupiny při nástupu dne 25.5.

Pokud chci pokračovat v učení s dítětem doma, mám vyplnit nějaký formulář?
Z MŠMT nemáme žádný pokyn, že bychom měli mít podepsaný nějaký formulář, proč dítě 
nenastoupí, takže jej ani nevyžadujeme.

Když dítě 25. 5. nenastoupí, bude muset dělat zkoušky na konci školního roku?
Ne nebude. Pokud má dítě málo známek (žádnou nebo max. 1) z nějakého předmětu, tak se prosím individuálně domluvte s vyučujícím daného předmětu, jak může dítě další známku v rámci distanční výuky získat.

Kdo bude vést dopolední výuku a odpolední zájmovou činnost?
Pedagogičtí pracovníci – tj. učitelé 1. a 2. stupně, asistenti pedagoga, vychovatelé.

Proč si vedení školy vymýšlí takové ,,nesmyslné“ požadavky?
Veškeré požadavky vycházejí z pokynů našeho nadřízené orgánu (MŠMT) a na základě 
epidemiologických a hygienických opatření MZČR.

 

 

Harmonogram otevření školy ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

 

11.5.2020 – ZŠ – 9. ročníky -  příprava na jednotné přijímací zkoušky   

                       ZUŠ – zahájení individuální výuky

25.5.2020 – ZŠ – žáci I.stupně- pravidelná docházka do studijních

                                                        skupin

                       ZUŠ – skupinová výuka do 15 žáků.

 

      

1. - 5. třídy

Vážení zákonní zástupci,

od 25.5 budete mít možnost umístit své děti 1. - 5. tříd do studijních skupin k pravidelné denní docházce, rozdělení žáků do skupin bude v kompetenci vedení školy na základě technických, organizačních a personálním podmínek. Zájem nahlaste třídnímu učiteli Vašeho dítěte do 16.5.2020 a sdělte, jestli máte zájem jen o dopolední vzdělávací činnost (do 11.40) nebo i o odpolední zájmovou činnost (max. 16.00). Dále sdělte, jestli máte zájem o oběd pro Vaše dítě. Níže uvedená organizace bude průběžně upravována a upřesňována na základě pokynů orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, MŠMT, orgány veřejného zdraví atd.) a na základě organizačně-personálních a technických podmínek školy.

V případě velkého zájmu o dopolední vzdělávací činnost a odpolední zájmovou činnost, kterou bychom personálně, technicky a ani organizačně nemohli zajistit, tak budou mít přednost žáci dle níže daných kritérii:

 1. žáci 1. - 3. tříd
 2. zákonní zástupci, kteří jsou oba zaměstnáni (platí i pro OSVČ), nebo zákonný zástupce je samoživitelem a je zaměstnán (platí i pro OSVČ)
 3. losování

Zpráva pro třídního učitele

Jméno a příjmení žáka:

Mám zájem i o odpolední zájmovou činnost:      ANO/NE              Do kolika hodin? _________

Mám zájem o obědy: ANO/NE

Jsme zaměstnáni oba zákonní zástupci nebo jsem zaměstnaná samoživitelka:    ANO/NE

 

Organizace, provoz školy:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními., tj. zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Časy příchodů do školy budou rozvrhnuty podle skupin. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách školy roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • Přezůvky si budou žáci denně nosit do školy.
 • Pokud dítě má i mírné příznaky respiračního onemocnění (rýmy, kašle apod.) jsou zákonní zástupci povinni neposílat dítě do školy.
 • Během dne bude orientačně žákům měřena teplota bezdotykovým teploměrem.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

 •   písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Ke stažení: Čestné prohlášení MŠMT

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Provozní doba školy:

Vstup do školy bude od 7.30-8.00 (podle studijních skupin), bude zveřejněno do 22.5. Ranní družina není. Do 11.40 bude probíhat dopolední vzdělávací činnost. Od 11.40 do ??? (bude upřesněno dle zájmu, max. do 16.00)bude probíhat zájmová činnost.

 

Organizace během výuky, omlouvání žáků a vyzvedávání žáků:

 • - Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny po 25. 5. 2020.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Vzdělávací aktivity a zájmové aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti, vychovatelé, školní psycholog a speciální pedagog)
 • Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
 • Vyzvedávání žáků: bude upřesněno
 • Distanční výuka bude nadále pokračovat již zavedeným způsobem pro všechny žáky.

 

 

Hygienických opatření:

 

 • Počet žáků ve skupinkách do 15 žáků, rozestupy mezi lavice min. 1,5m až 2 m
 • Každý žák bude mít své pomůcky, knížky, sešity apod., případně hračky pro zájmovou činnost je lepší mít i vlastní
 • Není možné, aby se žáci navzájem ve skupinkách ve škole navštěvovali.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou a ve škole platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Ve škole bude zřízena místnost na izolaci osob s podezřením na Covid 19.
 • Po příchodu do školy budou žákům desinfikovány ruce. Průběžně budou žákům ruce desinfikovány po různých aktivitách, před jídlem, po použití WC apod. Bezprostředně po dezinfekci si žáci nesmějí šahat na obličej a do očí.
 • Všechny místnosti ve škole budou průběžně důsledně desinfikovány a čištěny, nejméně jednou denně. Povrchy nebo předměty, které používá zvláště velký počet lidí, i několikrát denně.
 • Prostory školy budou pravidelně a důkladně větrány.

=======================================

9. třídy

Vážení zákonní zástupci,

od 11.5 budou mít možnost žáci 9. tříd docházet do školy k přípravě na společnou jednotnou přijímací zkoušku na střední školy. Příprava bude probíhat v blocích, tj. v pondělí a ve čtvrtek od 8.00- 11.40. Rozdělení žáků do skupin bude v kompetenci vedení školy na základě technických, organizačních a personálním podmínek. Zájem nahlaste třídnímu učiteli Vašeho dítěte do 6. 5. 2020. Níže uvedená organizace bude průběžně upravována a upřesňována na základě pokynů orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, MŠMT, orgány veřejného zdraví atd.) a na základě organizačně-personálních a technických podmínek školy. Po uskutečnění jednotných přijímacích zkoušek bude příprava ve škole ukončena a výuka bude pokračovat distanční formou.

Organizace, provoz školy:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními., tj. zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Časy příchodů do školy budou rozvrhnuty podle skupin. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách školy roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • Přezůvky si budou žáci denně nosit do školy.
 • Pokud dítě má i mírné příznaky respiračního onemocnění (rýmy, kašle apod.) jsou zákonní zástupci povinni neposílat dítě do školy.
 • Během dne bude orientačně žákům měřena teplota bezdotykovým teploměrem.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

 •   písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Ke stažení: Čestné prohlášení MŠMT

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Provozní doba školy:

 

V pondělí a ve čtvrtek od 8.00- 11.40. Obědy nejsou.

 

Organizace během výuky, omlouvání žáků a vyzvedávání žáků:

 • - Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny po 6. 5. 2020. Přes EŽK budete informování o zařazení žáka do skupiny.
 • Cílem vzdělávání je příprava na společnou jednotnou přijímací zkoušku na střední školy.
 • Distanční výuka bude nadále pokračovat již zavedeným způsobem pro všechny žáky.

 

Hygienických opatření:

 

 • Počet žáků ve skupinkách do 15 žáků, rozestupy mezi lavice min. 1,5m až 2 m
 • Každý žák bude mít své pomůcky, knížky, sešity apod.
 • Není možné, aby se žáci navzájem ve skupinkách ve škole navštěvovali.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou a ve škole platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Ve škole bude zřízena místnost na izolaci osob s podezřením na Covid 19.
 • Po příchodu do školy budou žákům desinfikovány ruce. Průběžně budou žákům ruce desinfikovány po různých aktivitách, před jídlem, po použití WC apod. Bezprostředně po dezinfekci si žáci nesmějí šahat na obličej a do očí.
 • Všechny místnosti ve škole budou průběžně důsledně desinfikovány a čištěny, nejméně jednou denně. Povrchy nebo předměty, které používá zvláště velký počet lidí, i několikrát denně.
 • Prostory školy budou pravidelně a důkladně větrány.

=======================================

Z důvodu uzavření sběrny je do odvolání ukončen sběr baterií a elektra ve škole.

Elektro i baterie je možné dávat nyní jen do červeného kontejneru před školou.

Děkujeme za pochopení.

=======================================

 

Hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku

Vážení zákonní zástupci, informujeme Vás o způsobu hodnocení žáků za 2.pololetí letošního školního roku, které bude probíhat v souladu s vyhláškou MŠMT 2011/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 . 

 

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ O ODEVZDÁVÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ

 

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek.

Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.

Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.

 Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

 

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

„Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.).

 

Ředitelé učilišť tedy mohou přijímat zápisové lístky dříve, než je stanoven termín pro maturitní obory pouze v případě, že má žák obě uvedené školy na přihlášce nematuritní. Toto by měli při přijímání zápisových lístků ověřovat. Tím by se mělo zabránit předčasnému odevzdávání zápisových lístků z neznalosti, na což bylo upozorněno.“

 

 

!!!  POZOR  ZMĚNA!!!!

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 

Z důvodů nouzového stavu s omezením pohybu osob ČR se zápis žáků do 1. tříd odkládá, bude proveden pouze touto cestou:

Prosíme všechny rodiče budoucích prvňáčků, aby vyplnili a podepsali žádost o přijetí do 1.třídy nebo případně žádost o odklad. Žádosti můžete zaslat oskenované nebo vyfocené pomocí mobilního telefonu na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  V případě , že nemáte výše uvedené možnosti, zašlete žádost poštou na adresu:

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
Školní 246

735 41  Petřvald
 
Žádost musí být zaslána v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

Až dojde ke zlepšení situace bude provedena kontrola vámi vypsaných údajů. Prosíme o pečlivé vyplnění zvláště jména, adresy, kontaktu a rodného čísla.

Z důvodu organizace dalšího školního roku jsou počety prvňáčků pro nás důležitou informací.
 
 Moc děkujeme za pochopení, vedení školy.

 

Přikládáme přílohy:
                        1.žádost o přijetí
                        2. žádost o odklad

 

___________________________________________________________________

Mgr. Ivana Studená

zástupkyně ředitelky školy

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

Školní 246

735 41 Petřvald

TEL: 596542936

IČO: 73184985

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Vážení zákonní zástupci,

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se škola tj. ZŠ, ZUŠ, ŠD, ŠJ uzavírá od dnešního dne 10.3.2020 od 18.00 hodin až do odvolání.

Ruší se všechny školní i mimoškolní akce, kroužky, pronájmy tělocvičen a místností. Obědy jsou automaticky odhlášeny.

Výuka bude probíhat omezeně – online formou, to znamená zadání přes elektronickou žákovskou knížku.

Zápisové lístky vydáváme pouze dne 11.3. 2020 od 7.00 – 17.00 hodin poté bude uzavřen i sekretariát školy.

V případě, že potřebujete potvrzení pro zaměstnavatele, že škola, školské zařízení je uzavřeno, můžete si pouze zítra 11.3.2020 od 7.00 – 17.00 hodin přijít na sekretariát pro potvrzení . tj. tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) - pozor vystavuje škola ne lékař.

                                                                                                              Děkujeme za pochopení.

 

Pro neodkladné záležitosti sekretariát otevřen v pracovní dny od 9.00 -12.00 hodin.

 

Zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021

dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, který se bude konat ve dnech

2. a 3. dubna 2020

- od 8.00 hodin do 15.00 hodin (čtvrtek 2.4.)

- od 8.00 hodin do 14.00 hodin (pátek 3.4.)

(pro obě školy) na ulici Školní 246.

 

Prázdniny 2019/2020        
Podzimní prázdniny od 29.října do 30.října 2019
Vánoční prázdniny od 23.prosince 2019 do 3.ledna2020
Pololetní prázdniny od 31.ledna 2020    
Jarní prázdniny od 17.února 2020 do 23.února 2020
Velikonoční  prázdniny od 9.dubna 2020    
Hlavní prázdniny od 1.července 2020 do 31.srpna 2020

 

Elektronická žákovská knížka v mobilu

Rodiče a žáci mohou nyní nově využívat Bakaláře - žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).

Bakaláři - žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App storu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Výhody

 • pohodlné ovládání - vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
 • bezplatné používání
 • režim offline umožňuje žákům stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování i bez připojení k internetu
 • uživatel může být na svém zařízení připojen bez opakovaného přihlašování
 • pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče https://zsazuspetrvald.bakalari.cz:444/  Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Pokud se Vám nedaří přihlásit přes aplikaci Bakaláři ve vašem chytrém zařízení, je potřeba znovu vyhledat školu nebo změnit adresu na https://zsazuspetrvald.bakalari.cz:444/

 

 

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.