Jak postupovat v případě infekčního onemocnění dítěte?

13.09.2020 17:26
 1. V případě, že vaše dítě vykazuje jakékoli známky infekčního onemocnění jako je rýma, kašel, bolest v krku, zvýšená teplota, průjem, zvracení, dušnost, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu (a není to příznakem alergického onemocnění dítěte potvrzeného lékařem), žádáme Vás, abyste kontaktovali obvodního dětského lékaře a dohodli se s ním na dalším postupu léčby.

 2. Žáci s jakýmikoliv příznaky infekčního onemocnění nesmí být v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví a metodickým postupem MŠMT do školy vpuštěni.

 3. Vpřípadě, že škola zjistí výskyt infekčního onemocnění u dítěte, volí tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
  • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
  • Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje lékař pro děti a dorost, u dospělých lékař v oboru všeobecné praktické lékařství).
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou