MAP ORP Orlová

MAP ORP Orlová

"MAP II - ORP ORLOVÁ"

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.12.2017 projekt "MAP - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.

Číslo a název výzvy: 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

 

Anotace výzvy:

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Anotace projektu:

  • Podpora společného plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO)
  • Zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách
  • Zaměření prioritně na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro osobní i pracovní život
  • Zapojení zákonných zástupců do života škol
  • Spolupráce a výměna zkušeností aktérů ve vzdělávání

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu:      01.05.2018

Datum ukončení fyzické realizace projektu:    30.04.2022

Doba trvání (v měsících):                                   48

Celkové způsobilé výdaje:                                 9 779 000,- Kč

Co je cílem projektu?

Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 Výzva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1?highlightWords=map

 

ZÚČASTNĚTE SE A VYHRAJTE

Zapojte se do ankety na téma „Vzdělávání dětí do 15 let“.

Obce Orlová, Petřvald a Doubrava tvoří v rámci projektu „MAP – ORP Orlová“ Místní akční plán vzdělávání pro děti do 15 let. A kdo jiný by se na něm měl podílet, než jsou samotné děti a jejich rodiče.

Proto se na vás obracíme s možností sdělit nám svůj pohled na věc prostřednictvím vyplněného dotazníku, který v případě, že jste

děti do 15 let najdete zde: https://www.survio.com/survey/d/A3S5G5K2B7F9E8A7A

starší 15 let najdete zde: https://www.survio.com/survey/d/X9O3N4J3U9K0M7Y9U

Jeho vyplnění Vám zabere několik minut, a pokud uvedete na sebe kontakt, máte šanci vyhrát některou z drobných cen, které jsou pro účastníky ankety připraveny.

Dotazníky budou v platnosti

 celý květen 2017.

Předem Vám děkujeme.

 

Za realizační tým projektu
Jana Pilariková

„Místní akční plán vzdělávání“

 

Pracovní skupiny dostály svého přívlastku

 

V úterý 20. září 2016 se již potřetí v tomto roce sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP – ORP Orlová“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090) na MěÚ v Orlové Lutyni, aby zhodnotili dosavadní posun prací na projektu, jehož realizátorem je Město Orlová a nositelem ORP Orlová.

Cílem je vytvořit Místní akční plán vzdělávání do roku 2023, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava) a bude zahrnovat oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Po půlroce intenzivních příprav – sběru dat, tvorby dokumentace, organizování a plánování – mohou vytvořené Pracovní skupiny dostát svého přívlastku a na plánu začít pracovat již s plným nasazením.

I proto se v polovině září uskutečnilo první setkání vedoucích členů těchto pracovních skupin; kterých je celkem šest a každá má svou vyhraněnou oblast; aby se domluvili s realizačním týmem projektu na aktivitách potřebných ke splnění svých úkolů a v prosinci mohli odevzdat návrh Akčního plánu na rok 2017.

Do té doby je úkolem realizačního týmu zaktualizovat v součinnosti se školami v ORP Orlová Strategický rámec investic, aby pro případ podání žádosti o podporu  z IROPU (Integrovaný regionální operační program) byla splněna jedna z podmínek uvedených ve Výzvě č. 47.

Téma pracovních skupin a možnosti čerpání dotací z IROPU byly hlavními tématy 3. zasedání Řídícího výboru. To čtvrté proběhne již v předvánočním čase – 20. prosince.

 

Jana Pilariková

 

„MAP – ORP Orlová“ – 2. zasedání Řídícího výboru

V úterý 14. června 2016 se již podruhé na MěÚ v Orlové sešel Řídící výbor projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je město Orlová a cílem je vytvořit dokument - místní akční plány v oblasti vzdělávání, který bude i kritériem přijatelnosti u investičních projektů z IROPU v rámci výzev pro školy.  Všechny základní i mateřské školy v Orlové, Petřvaldě a Doubravě jsou partnery projektu. 

Zasedání se zúčastnili jak členové ŘV, jejichž úkolem bylo schválit první verzi Strategického rámce, tak zástupci partnerů projektu, kteří zde diskutovali o prioritách a vizi.

Strategický rámec byl vytvořen realizačním týmem projektu a obsahuje investiční záměry škol, DDM, DM Orlové, knihoven v ORP Orlová. Ne vše, co je v něm uvedeno, bude realizováno a neplatí, že co v něm uvedeno není, nesmí být. Je to živý dokument, který bude aktualizován každých šest měsíců na základě nově vznikajících potřeb v území, vyhlášených výzev dotačních programů a výsledků činností pracovních skupin. Pracovní skupiny byly sestaveny ze zástupců partnerů projektu a od září se začnou zabývat jim svěřenými úkoly.

Celkem bylo vytvořeno šest pracovních skupin (1. Předškolní vzdělávání a péče:  dostupnost  –  inkluze  – kvalita, 2. inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, 3. Čtenářská, matematická a jazyková gramotnost, 4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, 5. Kariérové poradenství v základních školách, 6. Rozvoj podnikavosti, iniciativy a zájmů dětí a žáků) v závislosti na zvolených prioritách, strategických cílech a opatřeních, které vyplynuly z diskuse na setkání a analýzy dotazníkového šetření MŠMT, analýzy investičních záměrů škol a analýzy strategických dokumentů týkajících se vzdělávání. Celá řada členů pracovních skupin jsou pedagogičtí pracovníci.

I přes nemalé problémy, se kterými se realizátoři projektu musí při své práci potýkat, bylo „odstartováno“ a snaha dojít cíle ještě nevymizela. Metou budiž vize roku 2023, na které se shodli všichni přítomni jednání:

„Na základě dohody všech zainteresovaných subjektů v území podpořit rozvoj potenciálu a osobnosti každého dítěte do 15 let - formou možností přístupu ke vzdělání všem, pomoci potřebným, nabídky mimoškolních aktivit zájemcům, pochvaly a odměny pro nejlepší - s cílem vychovat slušného a podnikavého člověka schopného si najít práci a být úspěšným ve svém životě.“

 

Název projektu: MAP - ORP Orlová

 

Číslo a název výzvy: 02_15_005 Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Příjemce dotace: Město Orlová

Anotace projektu:

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

 

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:     01.01.2016

Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:               11.01.2016

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:   31.12.2017

Doba trvání (v měsících):                                                              24

 

Naše škola se do projektu aktivně zapojila, o jeho průběhu Vás budeme průběžně informovat.

___________________________________________

„MAP“ – malá zkratka s velkým obsahem

Tvorba Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) je od letošního ledna další z činností, na kterou se zaměřil odbor školství při Městském úřadě v Orlové. Důvodem je odlišné nastavení programového období EU 2014 – 2020, ve kterém bude velká část podpory v regionálním školství vázána mj. na sběr a vyhodnocování potřeb.

Realizace místních akčních plánů je součásti tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

Po dohodě starostů obcí ORP Orlová se budou MAP zpracovávat za celé území ORP Orlová a ke spolupráci byly přizvány všechny mateřské a základní školy v Orlové, Petřvaldu a Doubravě. Vzhledem k tomu, že MAP vzdělávání jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, budou k spoluúčasti na jejich tvorbě postupně oslovovány všechny subjekty, které s touto cílovou skupinou pracují.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se budou navrhovat konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Místní akční plány rozvoje vzdělávání budou rovněž použity pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3), IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a pro posílení územní koncentrace investic.

Co je cílem projektu?

Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Dílčí cíle:

1. Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území.

2. Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.

3. Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.

4. Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.

5. Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.

6. Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich šance na trhu práce.

Klíčovým výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán vzdělávání v ORP Orlová (zahrnuje území obcí Orlová, Petřvald a Doubrava), který bude prioritně zaměřen a rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Příprava a realizace MAP umožní v území zapojit do diskuse o hodnotách akce KLIMA (kultura učení, leadership, inkluze, metodická podpora učitele, aktivizující formy učení) zejména ředitele MŠ a ZŠ, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

Výstupem místního akčního plánu je pak dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv.

Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Celkem se jedná o 19 MŠ a ZŠ v území ORP Orlová. Do projektu je zapojeno všech 19 škol, tj. 100 % škol působících v území.

Výzva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2023 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin