Partneři a projekty

Projekty

ERASMUS+
ERASMUS+

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Číslo projektu (EK):

2015-1-CZ01-KA101-013620

National ID:

73184985

Název projektu:

Zvyšování kvalifikace pedagogických
pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů

_________________________________________________________________________________________________________

EU PENÍZE ŠKOLÁM
EU PENÍZE ŠKOLÁM

Naše škola se zapojila od 1.7.2011 do projektu EU peníze školám. Projekt EU je celkově zaměřen na rozvoj, podporu, zlepšení, individualizaci, inovaci a zkvalitnění úrovně a znalosti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematické gramotnosti, přírodních věd, oblasti využití digitálních technologií a ICT ve výuce. Dále je tu možnost využít finance na prevenci rizikového chování, asistenty pedagogů, školního psychologa a další vzdělávaní pedagogických pedagogů.

_________________________________________________________________________________________________________

ŠABLONY I, ŠABLONY II, ŠABLONY III
ŠABLONY I, ŠABLONY II, ŠABLONY III

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace: Projekt je zaměřen na jedno z / kombinaci následujících témat:

na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakulikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků a také pro podporu aktivit rozvíjejících ICT.

Cílem je mimo jiné zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

_________________________________________________________________________________________________________

PODPORA ROZVOJE MSK
PODPORA ROZVOJE MSK

ZŠ a ZUŠ Petřvald za podpory města Petřvald získala finanční dotace na ozdravné pobyty žáků ZŠ. Jedná se o program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením.

Cílem těchto pobytu má být prevence respiračních onemocnění, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištěné ovzduší.

Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj.

_________________________________________________________________________________________________________

OZDRAVNÉ POBYTY
OZDRAVNÉ POBYTY

Ozdravné pobyty jsou zaměřeny na pobyt v přírodě vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí, k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků. Nedílnou součástí je prolínání environmentální výchovy do každodenních aktivit. V rámci desetidenního programu se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy, s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na životní prostředí, s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce s ohledem na zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a významem cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě. Součástí je návštěva muzea, přečerpávací vodní elektrárny a jeskyní.

_________________________________________________________________________________________________________

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO)
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO)

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na ZŠ a ZUŠ Petřvald se zabývá aktuální a naléhavou problematikou dnešní doby. Environmentální výchova je v současném pohledu cílené výchovné a vzdělávací působení se záměrem formovat jedince v kontextu složek životního prostředí, tedy v širším pojetí. Environmentální vzdělávání na škole je realizováno dle Dlouhodobého plánu environmentální vzdělávání výchovy a osvěty na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. na období 2020 – 2025 (viz dokumenty školy).

Prvky EVVO jsou zařazeny do výuky v různém rozsahu ve všech předmětech na I. a II. stupni, průřezové téma je zapracováno v jednotlivých předmětech Školního vzdělávacího programu „Škola pro život, 1. 9. 2018“.

_________________________________________________________________________________________________________

PODPORA SPOLEČENSTVÍ
PODPORA SPOLEČENSTVÍ

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Tento projekt je spolufinancován Evrospkou unii.

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

_________________________________________________________________________________________________________

MAP ORP Orlová
MAP ORP Orlová

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.12.2017 projekt "MAP - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.

Číslo a název výzvy: 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Anotace výzvy:

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

_______________________________________________________________________________________________________

Doučování žáků škol
Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Naše škola se zapojila do projektu Doučování žáků škol, která je financována Evropskou unií NextGenerationEU ve spolupráci s MŠMT a Národním plánem obnovy.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid – 19.

_______________________________________________________________________________________________________

INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246
INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246

Na realizaci projektu Odborné učebny ZŠ Školní 246 - Město Petřvald, jehož autorem je Ing. Arch. Stanislav Vrubel, čerpalo částku 11 898 918,9 Kč z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program ( IROP) Ministerstva pro místní rozvoj. 

_______________________________________________________________________________________________________

MAP III - ORP ORLOVÁ
MAP III - ORP ORLOVÁ

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.04.2022 projekt "MAP II - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.

Číslo a název výzvy: 02_20_082  Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu:

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Projekt navazuje na MAP I a II a umožňuje pokračovat v rozvoji a aktualizaci místního akčního plánování, monitorovaní a vyhodnocování MAP. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak u pedagogů a zřizovatelů.

_______________________________________________________________________________________________________

Projekt z OPJAK
Projekt z OPJAK

Projekt PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A ZUŠ PETŘVALD IV,

REG. ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002660  je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

_______________________________________________________________________________________________________

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

  • KOMPONENTA 3.1

Naše škola se zapojila do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU, v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice jsme obdrželi finanční prostředky na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

_______________________________________________________________________________________________________

MAP IV
MAP IV

Podpora kvality vzdělávání na Orlovsku pokračuje

Na území města Orlová, Petřvald u Karviné a obce Doubrava od 1. 12. 2023 pokračuje projekt Místní akční plán, který podporuje společné plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality vzdělávání v místních mateřských a základních školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Projekt je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na rozvoj jejich kompetencí pro osobní i pracovní život. Cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak pedagogů a zřizovatelů. 

_______________________________________________________________________________________________________

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin