Projekt z OPJAK

Projekt z OPJAK

Projekt PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A ZUŠ PETŘVALD IV,

REG. ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002660  je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

 

Od 1.1.2023 se škola realizuje projekt „ Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald IV“, který je financován z dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský.

 

Do tohoto projektu se zapojuje základní škola, školní družina a také základní umělecká škola. V rámci tohoto projektu budeme mít zajištěnu paní školní psycholožku, školní asistentku, zajistíme vzdělávání pracovníků školy, budeme realizovat různé způsoby inovativního vzdělávání účastníků školních družina a žáků základní umělecké školy.

 

Logo Evropské unie a MŠMT

 

                                                     Projekt podpora rozvoje vzděláván v ZŠ a ZUŠ Petřvald IV

 

Projekt „ Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald IV“  reg. číslo. : CZ.02.02.XX/00/22_002/0002660  OPJAK

V rámci tohoto projektu škola financuje ve škole pozici školního psychologa, školního asistenta, další vzdělávání pedagogů a rovněž se zlepšujeme v moderních metodách vzdělávání. Základní umělecká škola a také všechna oddělení školní družiny v letošním školním roce 2023/2024 realizují nejrůznější aktivity v rámci zavádění nových inovativních metod napříč školou.

V základní umělecké škole na Závodní 822 byly realizovány  projektové dny ve škole (Koncert žáků v měsíci říjnu, čtyři Vánoční koncerty v prosinci a Koncert žáků s rodiči v měsíci lednu).

Uskutečnilo se šest projektových dnů mimo školu: návštěva výstavy „Krásná jako kvítka“ žáků výtvarného oboru v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově,  žáci všech oborů (hudebního, tanečního i výtvarného) se v listopadu zúčastnili exkurze do Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě, žáci pěveckého oddělení v prosinci účinkovali na adventním jarmarku a akci Česko zpívá koledy u radnice v Petřvaldě, dále též v husitském kostele v Rychvaldě na koncertu pěveckých sborů. V lednu žáci ZUŠ navštívili koncert Janáčkovy filharmonie v Ostravě s názvem „Sláva zvídavosti! Zkus to!

Ve vyučování využívají učitelé výukové programy a aplikace (Jamboard, Noutee, stránky wordwall, audio nahrávky), žáci pracují s hudebními kartičkami, pomůckami, tablety, dataprojektorem, bobotubes, Orffovým instrumentářem aj. Tanečníci poté mají své znalosti a dovednosti ztvárnit improvizačně.

Vyučovací hodiny bývají zaměřené nejen na běžnou výuku, ale v letošním roce zejména na významná výročí skladatelů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, jejich život a dílo.

Učitelé ZUŠ absolvovali v rámci projektu OPJAK řadu školení: Jóga v pedagogické praxi, Systemické školní konstelace, Formativní hodnocení a Inovativní metody ve výuce.

 

Ve školní družině společně s dětmi navštívili spolkovou výstavu v kulturním domě, kde děti poznaly činnosti spolků fungujících v našem městě. V podzimním tvoření si vyzkoušeli výrobu podzimníčků,  strašidelných hradů a strašidel, dlabání dýně a pouštění draků. V těchto činnostech žáci projevili mimořádnou kreativitu a fantazii.

Zrealizovali projektový den „Zdravá výživa, ovoce a zelenina“, který nebyl jen o teoretických znalostech, ale hlavně o praktické přípravě zdravé svačinky v podobě ovocných a zeleninových špízů.

Připomínali  si tradice a zvyky předvánoční doby. Děti již ví, proč se v tento čas pečou svatomartinské rohlíčky, které si rovněž samy upekly a ochutnaly. Nezůstalo jen u pečení rohlíčků, vyzkoušely si i zdobení perníčků.

Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva profesionálního bubeníka, který nás uvedl do světa rytmu a bubnování. Je možné, že i z nás budou jednou bubeníci. Před vánočními prázdninami  si v každém oddělení připravili besídku s vlastním programem a nadílkou. Zpestřením byla projížďka na koňském povoze.  Nový rok děti přivítaly oslavou Tří králů s divadelním ztvárněním písně ,,My tři králové.“

Během činností ve školní družině jsou rozvíjeny inovativními metodami např. s využitím digitálních technologií, tandemovou výukou aj. nejrůznější žákovské kompetence, jako kompetence pracovní, občanské, sociální, personální, komunikativní, kompetence k řešení problémů a učení.

Do konce školního roku proběhne ještě několik zajímavých projektových dní nejen ve školní družině, ale také mimo ni, o kterých budeme následně také informovat.

         

          Galerii si můžete prohlédnout zde.

       

                                                                                   Mgr. Ivana Studená

                                                                             zástupkyně ředitelky školy

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin