Školní poradenské pracoviště

Na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvkové organizaci je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále ŠPP). Jeho hlavním účelem je kvalitní vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. Členy ŠPP jsou výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog a vedení školy.

ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogickým a ostatním pracovníkům školy. Obsah poradenských služeb, které ŠPP poskytuje, je v souladu s platnou legislativou (vyhláška č.197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
a její novely a další).

Za poskytování poradenských služeb ve škole odpovídá ředitelka školy, jí pověření pedagogičtí pracovníci.

 

Ing. Alena Zítková

Výchovný poradce

Kontakt najdete zde - Stránka výchovného poradce.

Mgr. Dagmar Kramná

Školní speciální pedagog

Kontakt najdete zde - Stránka speciálního pedagoga.

 

 
Mgr. Jana Güntherová

Metodik prevence

Kontakt najdete zde - Stránka metodika prevence.

Mgr. Lucie Chrudinová

Školní psycholog

Kontakt najdete zde - Stránka školního psychologa.

 

 

Na koho se obrátit?

Výchovný poradce

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky při volbě povolání. Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky mimořádně nadané, talentované a žáky s poruchami učení a chování. Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním. Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole.

 

Metodik prevence

Pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů, šikany, drog a jiných návykových látek, vandalismu, rizikového sexuálního chování, úrazů či prevence v dopravě. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci a další služby dle kompetencí daných školským zákonem.

 

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

 

Školní psycholog

Možnost konzultací výchovných a vzdělávacích problémů a hledání jejich řešení. Diagnostika školní zralosti nastupujících žáků prvních tříd, konzultace v oblasti odkladů školní docházky. Poradenství v oblasti volby povolání: diagnostika a vyhodnocení psychologických testů pro potřeby rozhodování o následném vzdělávání či volbě zaměstnání žáků, jejich podpora, práce s rodiči. Individuální konzultace a poradenství, popř. krizová intervence pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy ve školním prostředí. Práce s třídami, diagnostika sociálního klimatu třídy sociometrií, skupinová a komunitní práce při potřebě intervence ve třídě.

 

Dětí, které si hraji s kostkami

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin