ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO)

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO)

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na ZŠ a ZUŠ Petřvald se zabývá aktuální a naléhavou
problematikou dnešní doby. Environmentální výchova je v současném pohledu cílené výchovné
a vzdělávací působení se záměrem formovat jedince v kontextu složek životního prostředí, tedy
v širším pojetí. Environmentální vzdělávání na škole je realizováno dle Dlouhodobého plánu
environmentální vzdělávání výchovy a osvěty na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. na období
2020 – 2025 (viz dokumenty školy).

Prvky EVVO jsou zařazeny do výuky v různém rozsahu ve všech předmětech na I. a II. stupni,
průřezové téma je zapracováno v jednotlivých předmětech Školního vzdělávacího programu
„Škola pro život, 1. 9. 2018“.

Aktivity zaměřené na EVVO organizované školou:

 • ozdravné pobyty žáků a školy v přírodě
 • sběr papíru dle aktuálních možností výkupu
 • separace PET lahví do speciálních kontejnerů umístěných na chodbách I. a II. stupně
 • sběr baterií, elektrozařízení, mobilů a tonerů v rámci projektu Recyklohraní
 • plnění úkolů vyhlašovaných v rámci projektu Recyklohraní
 • využívání středisek a center ekologické výchovy a spolupráce školy s rodinou, se zřizovatelem – Město Petřvald, SKS Petřvald, DOMEK – středisko volného času, sběrný dvůr
 • doplňování učebních pomůcek pro environmentální vzdělávání
 • Den Země, Den vody, Vánoční dílny
 • schůzky žákovského a učitelského ekotýmu
 • účast v soutěžích a olympiádách
 • organizace akcí, besed, zapojení v projektech
 • ve spolupráci a Asekolem je provozován u školy červený kontejner na elektroodpad a baterie pro žáky a všechny občany města Petřvald
 • adopce levharta cejlonského - ZOO Ostrava
 • péče o školní pozemek a okolí školy

Šetření energiemi                                                            

 • škola komplexně zateplena díky zřizovateli Městu Petřvald
 • regulace teplot v prostorách školy v době omezeného provozu školy
 • využívání funkčních nastavitelných ventilů pro regulaci vytápění v zimním období
 • krátkodobé efektivní větrání tříd a učeben
 • pravidelná kontrola osvětlení chodeb v době výuky ve třídách a odborných učebnách
 • kontrola vodovodních baterií
 • třídění odpadů (papír, plasty, baterie, drobná elektrozařízení, mobily, tonery)

Ekologizace prostředí a estetizace školy

 • péče o květinovou a výtvarnou výzdobu
 • udržování pořádku ve škole i v okolí školy
 • nová barevná fasáda
 • průběžná obnova tříd, odborných učeben, chodeb, sanity
 • modernizace školní jídelny, kabinetů
 • Den Země – úklid v okolí školy

 Mgr. Marie Hlavatá, koordinátorka  EVVO

 

Náhledový obrázek k dokumentu o Dlouhodobém plánu EVVO na ZŠ a ZUŠ Petřvald

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin