ŠABLONY I, ŠABLONY II, ŠABLONY III

ŠABLONY I, ŠABLONY II, ŠABLONY III

PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A ZUŠ PETŘVALD je spolufinancován Evropskou unií.

Projekty šablony I,II,III s názvy " Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald I", " Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II", " Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald III"

Logo Evropské unie a MŠMT

Od 1.ledna 2017 začala škola realizovat tyto projekty. Projekty jsou zaměřen zejména na podporu inkluze a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, rovněž podporuje další vzdělávání pedagogů, personální podporu, společné vzdělávání, podporují extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráci s rodiči žáků, s veřejností..  V rámci projektu jsme zajistili financování  školního speciálního pedagoga a z části také školního psychologa.

Mgr. Ivana Studená
zástupkyně ředitelky školy

2021 - 2022

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald III“

Naše škola se od ledna 2021 opětovně zapojila do pokračování projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tzv. Šablon III – s názvem „ Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald III“ reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018440 , který bude plynule navazovat na původní projekt " Šablony II". Podpoříme zejména žáky ohrožené školním neúspěchem formou doučování, badatelského klubu možná klubu anglické konverzace. Zajistíme projektové dny ve škole i mimo školu, které mají rozvinout zejména hlavní klíčové kompetence žáka – polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání, podnikavost, kreativitu, logické myšlení. Škola také tímto projektem zajistila prostředky na pokračování práce školního psychologa. Pevně věříme, že se nám v současné situaci podaří projekt plnohodnotně využít.    

Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald III - propagace

Projektový den - putováni vesmírem

2018 - 2020

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II“ – ukončení projektu

V prosinci 2020 byl uzavřen dvouletý projekt „ Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II“ č. j. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010596. V rámci tohoto projektu škola získala prostředky na činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga, kteří spolu s výchovným poradcem a metodikem prevence pracují v rámci školního poradenského pracoviště. Jejich hlavní náplní je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími  potřebami, pomoc při zvládání jakýchkoli psychických obtíží vztahujících se k výuce či výchovně vzdělávacím činnostem.

Tento projekt byl také zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích –  proběhlo několik bloků doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.  Rovněž jsme zrealizovali Klub anglického jazyka a Klub českého jazyka, podporující jazykové znalosti a čtenářskou gramotnost žáků. Bylo podpořeno  také další vzdělávání pedagogů v oblasti znalosti cizích jazyků, didaktiky anglického i německého jazyka, didaktiky matematiky, tvorby žákovských projektů, osobnostního a sociálního rozvoje pedagoga. Během projektu docházelo pravidelně k aktivitám rozšiřujícím ICT v základní škole i školní družině. Škola pořídila celkem 40 tabletů, které plně využívala během celého projektu ve vyučování i při aktivitách ve školní družině. Děti ve školní družině si užily projektové dny ve škole – „ Velikonoční tvoření“ i projektové dny mimo školu – Archeopark Český Těšín, zážitkové centrum URSUS v Dolní Lomné.

Vzhledem k velkému přínosu tohoto projektu se škola od ledna 2021 opětovně zapojila do pokračování tzv. Šablon III – projekt s názvem „ Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald III“ reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018440 , který bude plynule navazovat na původní projekt. Podpoříme zejména žáky ohrožené školním neúspěchem formou doučování, badatelského klubu. Zajistíme projektové dny ve škole i mimo školu, které mají rozvinout zejména hlavní klíčové kompetence žáka – polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání, podnikavost, kreativitu, logické myšlení. Škola také tímto projektem zajistila prostředky na pokračování práce školního psychologa.

Pevně věříme, že nový projekt bude stejně přínosný jako předchozí.

                                                                       Mgr. Ivana Studená

                                                                      zástupkyně ředitelky školy

                                                                        ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Logo Evropské unie a MŠMT

 

 

Projektový den mimo ŠD

V týdnu před podzimními prázdninami, kdy sluníčko vybízelo k výletům, vyjížděli žáci jednotlivých oddělení ŠD do Zážitkového centra URSUS v Dolní Lomné.

Celé odpoledne se věnovali společně s odbornicí z praxe přírodovědným aktivitám. Prostřednictvím zážitkových a interaktivních expozic se seznamovali s přírodninami, živočichy a rostlinami našich krásných Beskyd. V programu Strom – smíšené lesy rozpoznávali jehličnaté a listnaté stromy, nahlédli do tajů lesního ekosystému.

V expozici U všeho byla a je voda poznali vznik a vývoj Beskyd. Měli možnost se seznámit nejen se vznikem krajiny Beskydy, ale poznávali i život zvířat vyskytujících se v lese (medvěd, rys, vlk, liška, divočák), jejich stopy v přírodě, ptactvo žijící u vody i vodní tvory (žáby, ryby a jiné).

Velký model hor jim přiblížil život v jeskyni a na řece Lomné poznali, jak se voda z hor dostává do údolí.

Velkých zážitkem bylo 3D kino, kde žáci viděli nádherný propagační pořad o Beskydech.

Výlety byly financovány z projektu Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010596. Dopravu autobusy zajistilo Sdružení rodičů, za což jim velice děkujeme.

Na závěr malý rébus: Víte, co znamená v latině URSUS? Žáci ze ŠD už vědí ???? -  přece MEDVĚD.

 

                                                                                       Vychovatelky ŠD
                                                                                                       ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

 

Šablona : projektové dny mimo školní družinu
Projektový den Archeopark Chotěbuz

   

         Ve dnech 11.6.;13.6.;21.6. 2019  se v každém oddělení ŠD vyjelo na projektový den mimo školní družinu do Archeoparku Chotěbuz, který byl realizován v rámci projektu MSMT „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II“ reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010596

 

    Na projektový den s názvem Archeopark Chotěbuz jsme se všichni moc těšili. Cílem bylo propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v hodinách prvouky, vlastivědy, českého jazyka.  Společně s odborníkem z praxe jsme naplánovali průběh celého dne. Nejprve jsme hledali  na internetovém portálu www.mapy.cz , která území slovanské kmeny zaujímaly a kde se daná lokalita Chotěbuz nachází.

     Formou prezentace jsme se seznámili s životem Slovanů, zjistili jsme co jedli, pili, co si oblékali, s čím obchodovali, jaké uctívali bohy. Zábavnou formou jsme se přiblížili zdatnost slovanských bojovníků, stříleli jsme z luku na terč, házeli jsme papírovými koulemi proti sobě. Vybarvovali jsme pracovní listy s uctívanými bohy té doby.

     Po obědě jsme vyrazili za dobrodružnou cestou našich předků do Archeoparku Chotěbuz Podobora. V průběhu programu jsme si prohlédli vnitřní expozici, osahali si nástroje a zbraně, prohlédli si ozdoby vyrobené nejen ze železa, ale také z keramiky. Po vyplnění pracovního listu nás čekala prohlídka repliky majestátního slovanského hradiště. Nahlédli jsme do rekonstruovaných obytných domů, účastníci si mohli vyzkoušet jak se v minulosti mlelo obilí, a poznali jaká je to dřina, než se namele mouka na jeden pecen chleba. Na závěr si vyzkoušeli psaní rýdlem na voskovou tabulku.

     V rámci projektové výuky jsme využili také přilehlého objektu Rybí dům, kde si účastníci projektového dne prohlédli obří akvária se stálou výstavou sladkovodních ryb. Bavili se o tom, které z těchto ryb byli součástí potravy našich předků a porovnávali způsoby obživy v době minulé i současné. Rovněž porovnávali druhovou rozmanitost ryb. Zpracovali pracovní list – vyhledávání názvů jednotlivých druhů ryb.

 

     Využili  jsme těchto metod a forem práce:

a) Slovní – rozhovor, diskuze, výklad

b) Komunikativní – práce ve skupinách

c) Praktické – výtvarná činnost, pohybové hry

d) Názorně demonstrační – prohlídka expozice

 

    Rozvíjející kompetence :

  1. K učení –vyplňování testu
  2. Komunikativní – naslouchání druhým, aktivní zapojení v diskusi
  3. Sociální – efektivní spolupráce ve skupině

Celý program  je součástí vzdělávacích oblastí: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda. Průřezovým tématem byla environmentální výchova.

    Účastníci si zážitkovými metodami upevnili učivo z prvouky, vlastivědy – období slovanské, z přírodovědy diverzita rostlinných a živočišných druhů.

Účastníci byli velice šikovní, aktivně se zapojovali do připraveného programu a mile nás překvapili pěkným chováním. Všem se výlet moc líbil.      

Fotografie:

https://druzinaskolni246.rajce.idnes.cz/Archeopark_Chotebuz_II._a_III._Oddeleni/
https://druzinaskolni246.rajce.idnes.cz/Archeopark_Chotebuz_I._IV.odeleni/

 

                                                                                                                             Jana Dostálová
                                                                                                                     Vedoucí vychovatelka

 

 

Šablona : projektové dny ve školní družině
Projektový den Velikonoční tradice a tvoření

     Velikonoční prázdniny a Velikonoce je doba, na kterou se děti těší. Konečně je tady jaro. Ve dnech od 9. dubna do 16. dubna se v každém oddělení ŠD uskutečnil projektový den na téma Velikonoční tradice a tvoření, který byl realizován v rámci projektu MSMT „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II“ reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010596. Projekt začal společnou diskuzí o tom, co jsou Velikonoce, proč se slaví a jak probíhá příprava na tyto svátky u žáků v rodinách. Formou hledání barevných vajíček se žáci seznámili s velikonočním (pašijovým) týdnem. Zjistili, že každý den má svůj název a je spjat s určitým zvykem a tradicí. Společně s odborníkem z praxe paní H. Sulkovou jsme poznali několik způsobů zdobení vajíček. Seznámili jsme se s výrobou velikonočních dekorací a ochutnali tradiční velikonoční jídla (beránek, mazanec, vajíčkovou pomazánku). Po celou dobu tvoření jsme se učili velikonoční koledy a říkanky. Celý projekt jsme zakončili návštěvou technického muzea, kde si žáci prohlédli výstavu Velikonoce v Muzeu. V rámci velikonočních dílniček si žáci vyrobili velikonoční přáníčko a dekoraci na stůl. Našim cílem bylo žákům přiblížit lidové zvyky a křesťanské tradice Velikonoc. To se nám snad povedlo. Podle ohlasu žáků vyplynulo, že se jim projekt líbil, že se něco nového dozvěděli.                                                         

Jana Dostálová  vedoucí ŠD
     v ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Fotografie:

https://druzinaskolni246.rajce.idnes.cz/Hody%2Chody_doprovody_aneb_radostne_Velikonoce_ve_SD/
https://skolnidruzinazavodni822.rajce.idnes.cz/VI.odd_Velikonoce_2019/

 

Podpora rozvoje a vzdělání v ZŠ a ZUŠ Petřvald

 

2017 - 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A ZUŠ PETŘVALD I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace:

Projekt je zaměřen na jedno z / kombinaci následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakulikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Logo Evropské unie a MŠMT

Od 1.ledna 2017 začala škola realizovat tento projekt. Projekt je zaměřen zejména na podporu inkluze a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, rovněž podporuje další vzdělávání pedagogů.  V rámci projektu jsme zajistili financování  školního speciálního pedagoga a z části také školního psychologa.

Mgr. Ivana Studená
zástupkyně ředitelky školy

 

Podpora rozvoje vzdělání v ZŠ a ZUŠ petřvald je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávánídětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce srodiči žáků.

 

Podpora rozvoje a vzdělání v ZŠ a ZUŠ Petřvald

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin