OZDRAVNÉ POBYTY

OZDRAVNÉ POBYTY

Ozdravné pobyty jsou zaměřeny na pobyt v přírodě vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí, k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků. Nedílnou součástí je prolínání environmentální výchovy do každodenních aktivit. V rámci desetidenního programu se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy, s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na životní prostředí, s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce s ohledem na zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a významem cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě. Součástí je návštěva muzea, přečerpávací vodní elektrárny a jeskyní.

 

Ozdravný pobyt v Lipové

Na jaře 2020 se žáci 1. stupně ze ZŠ a ZUŠ Petřvald z ul. Závodní 822 zúčastní devítidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová-lázně. Tento ozdravný pobyt je uskutečňován v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu dle smlouvy č. 06981762:

16.4.-24.4.2020 pro 50 žáků s názvem: „Ozdravný pobyt Lipová, CHKO Jeseníky“výše podpory SFŽP pro tento pobyt je 140 000 Kč,  výše příspěvků žadatele 20 002 Kč.

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení znalostí a dovedností u žáků 1. stupně základní školy v environmentální oblasti.

V rámci devítidenního programu se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy CHKO Jeseníky, s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na životní prostředí, s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce            Lipová- lázně s ohledem na zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a význam cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě. Součástí je návštěva muzea Ruční papírna Velké Losiny  a  jeskyní Na Pomezí.

Během plnění programu budou použity metody práce v terénu, pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednášky, exkurze, samostatné a skupinové práce.

 

Loga Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR

Mgr. Vladimíra Lisová

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
zástupkyně ředitelky školy

 

 

Ozdravné pobyty 2019 – „Lipová - lázně“

Na jaře 2019 se žáci I. stupně naší školy  zúčastní devítidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu rozhodnutí č. 06981762:

21.3.-29.3.2019  pro 60 žáků, 16.4.-24.4.2020 pro 50 žáků název: „Ozdravný pobyt Lipová“; výše podpory SFŽP 308 000 Kč,  výše příspěvků žadatele 44 004 Kč

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u žáků  I. stupně základní školy.

Ozdravné pobyty jsou zaměřeny na pobyt v přírodě vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí, k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků. Nedílnou součástí je prolínání environmentální výchovy do každodenních aktivit. V rámci jedenáctidenního programu se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy CHKO Jeseníky, s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na životní prostředí, s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce Lipová - lázně s ohledem na zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a významem cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě. Součástí je návštěva muzea Ruční papírna Velké Losiny, jeskyní Na Pomezí.

V rámci plnění programu budou použity metody práce v terénu, pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednáška, exkurze formou samostatné a skupinové práce.

 

Fotogalerie - ŠVP Lipová 2019

Mgr. Ivana Studená
zástupkyně ředitelky školy

 

Ozdravný pobyt 2017 - „Jsme součástí přírody“   

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald zorganizovala v termínu od 18. 4. do 29. 4. 2017 školu v přírodě v lokalitě města Lipová – lázně v CHKO Jeseníky. Pobytu v penzionu Slatina se zúčastnilo 50 dětí z třetích a čtvrtých tříd.   Ozdravný pobyt  byl realizován v rámci programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Cílem byl pobyt v ekologicky čistém prostředí CHKO Jeseníky. V dopoledních hodinách děti plnily úkoly vyplývající z projektu formou besed, rozhovorů, promítání a pracovních listů pod vedením učitelů. Odpolední program měly připravený paní vychovatelky se zaměřením na pobyt na čerstvém vzduchu, potom následoval zajímavý a pestrý blok různých aktivit a činností. V rámci výletů děti navštívily přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, Muzeum papíru ve Velkých Losinách a jeskyni Na Pomezí. Určitě bychom chtěli trávit víc času na čerstvém vzduchu, ale počasí nás překvapilo velkými příděly mokrého sněhu. Děti neměly dostatek vhodného oblečení, takže mohly ven jen jednou za den, aby oblečení stačilo do druhého dne proschnout. Pro děti je ze zdravotního hlediska přínosem každý takový pobyt v místech bez smogového zatížení, určitě proto přispěl ke zlepšení jejich zdravotního stavu a poznání nových míst.                 

                                                                       Mgr. Otakar Prášek
                                                                                    ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Žáci na ozdravném pobytu Žáci během pobytu v zasněženém lese Fotka z jeskyně
Žáci na procházce v zasněženém lese Žáci u vstupu do Jeskyně na Pomezí Fotka papírového modelu města
Žáci v klubovně během ozdravného pobytu Žáci na diskotéce během ozdravného pobytu Žáci během programu ozdravného pobytu

 

 

 

Ozdravné pobyty 2017 – „Lipová - lázně“

Na jaře 2017 se žáci I. stupně naší školy  zúčastní jedenáctidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu s.č. 00211562:
Logo Státního fondu životního prostředí ČR
18. - 29. 4. 2017 pro 50 žáků, název: „Jsme součástí přírody“; výše podpory: 183 073 Kč

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u žáků  I. stupně základní školy.

Ozdravné pobyty jsou zaměřeny na pobyt v přírodě vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí, k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků. Nedílnou součástí je prolínání environmentální výchovy do každodenních aktivit. V rámci jedenáctidenního programu se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy CHKO Jeseníky, s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na životní prostředí, s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce Lipová - lázně s ohledem na zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a významem cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě. Součástí je návštěva muzea Ruční papírna Velké Losiny, přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně a jeskyní Na Pomezí.

V rámci plnění programu budou použity metody práce v terénu, pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednáška, exkurze formou samostatné a skupinové práce.

Mgr. Ivana Studená
zástupkyně ředitelky školy

 

Škola v přírodě            

Společná fotka žáku na schodech v zasněženém lese

Od 7.11. do 18.11.2016 šedesát dětí Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald, ulice Školní 246, vyjelo na ozdravný pobyt do Lipové-lázně, penzion Slatina s hlavním cílem - zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí žáků.

Toto místo bylo vybráno pro svou polohu na rozhraní Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor, kde nejbližší okolí nabízí zachovalou přírodu, která je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu pro zdraví, zvýšení odolnosti organismu, pohybový režim vedoucí k ozdravění dýchacích cest dětí, podpořit fyzickou pohodu a zdravotní kulturu. Tento ozdravný pobyt s názvem „Zdravé ovzduší“ se uskutečnil v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování dětí.                                                                                                          

            V rámci desetidenního ozdravného pobytu se žáci seznámili s ekosystémy krajiny, s vlivy lidské činnosti na životní prostředí, s nutností třídění odpadů a zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. V neposlední řadě se seznámili s chráněnými rostlinnými i živočišnými druhy této oblasti. Poznali historii obce Lipová Lázně s ohledem na zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a s významem cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě jako je nedaleká jeskyně Na Pomezí. K plnění programu jsme používali práci a pozorování v terénu na vycházkách, besedy a přednášky s pracovníkem CHKO Jeseníky, s místním  lesníkem. Exkurze do velkolosinské ruční papírny, seznámení s přečerpávací elektrárnou Dlouhé Stráně, principy jejího fungování, využití přírodních zdrojů.              

Dětem pobyt  prospěl jak ze zdravotního tak i poznávacího hlediska.

                                                                                                  Mgr. Otakar Prášek
                                                                                  ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,p.o.

 


 

Ozdravné pobyty 7. - 18. 11. 2016  – „Lipová - lázně“

 

V roce 2016 se na podzim žáci I. stupně naší školy  zúčastní jedenáctidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu s.č. 00241562:

7. - 18. 11. 2016 pro 60 žáků, název: „Zdravé ovzduší“; výše podpory: 219 779 Kč

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u žáků  I. stupně základní školy.

Ozdravné pobyty jsou zaměřeny na pobyt v přírodě vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí, k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků. Nedílnou součástí je prolínání environmentální výchovy do každodenních aktivit. V rámci desetidenního programu se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy CHKO Jeseníky, s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na životní prostředí, s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce Lipová - lázně s ohledem na zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a významem cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě. Součástí je návštěva muzea Ruční papírna Velké Losiny, přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně a jeskyní Na Pomezí.

V rámci plnění programu budou použity metody práce v terénu, pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednáška, exkurze formou samostatné a skupinové práce.

Mgr. Ivana Studená
zástupkyně ředitelky školy

 

Ozdravný pobyt v lokalitě Lipová – lázně

V termínu od 20. do 30. dubna 2016 se zúčastnilo 50 žáků Masarykovy školy ozdravného pobytu v lokalitě Lipová – lázně, penzion Slatina. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké časti  podílí na financování ubytování a stravování  žáků.

Název ozdravného pobytu: „Příroda je součástí našeho života

Výše podpory:  150 920.-Kč

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u žáků 1. stupně ZŠ.

                HAJNÝ JE LESA PÁN…

Během desetidenního pobytu žáků ZŠ Masarykovy ve škole v přírodě nás tato písnička denně probouzela k novým poznáním a dobrodružstvím. Po skvělé snídani formou bufetu jsme plnili úkoly, které vedly k posílení ekologického vědomí, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky i psychiky žáků. Byl to pobyt plný turistických vycházek, besed, exkurzí, ale i zábavy a odpočinku.

Beseda s lesníkem i členem CHKO Jeseník děti zaujala poutavým vyprávěním o ohrožených zvířatech, vzácných rostlinách i ochraně přírody na tomto území.

Exkurze v elektrárně Dlouhé stráně zase upozornila na ekologické využití přírodních sil k výrobě elektrické energie. Taky papírna v Losinách je v naší republice jediná a unikátní, děti překvapilo, co ve je zapotřebí k výrobě papíru.

Celodenní výlet do jeskyně Na Pomezí byl pro většinu jedinečným zážitkem, stejně jako návštěva místní mini ZOO – Faunaparku.

Jelikož obec Lipová-lázně bývala hlavně místem, kde lidé nacházeli pomoc Při zdravotních potížích, museli jsme poznat i jeho historii. S osobností zakladatele lázeňství Johannem Schrothem se děti seznámily v muzeu, nesoucím jeho jméno. Dnes znají metody, kterými nemocným pomáhal, kdo byl jeho přítel a pozdější konkurent a proč už v současnosti lázně zchátraly.

V obci je spousta zajímavých lokalit, památných stromů, potok Staříč, lesní bar, staré nádraží a jiné.

Výtvarné práce, pracovní listy, dotazníky, křížovky, puzzle byly na denním programu žáků.  Ale co by to byla za škola v přírodě, kdyby nedošlo i na nějakou zábavu. Ve volných chvílích měly děti možnost ukázat svůj talent v soutěžích X-faktor, výtvarné soutěži, sportovní olympiádě, zařádily si na karnevalu i pyžamové párty

Školy v přírodě se zúčastnilo 50 žáků převážně ze 4. a 5. tříd. Mnohdy ale i ti mladší měli k plnění úkolů zodpovědnější přístup. Každopádně jsme si to užili.

Velké poděkování patří i všem dospělým, kteří se o děti starali ve dne v noci. Největšího pomocníka – pana učitele Karla Franka doplňovali skvělí vychovatelé Naďa Marková a Anna Pětrášková, zodpovědná zdravotní Lenka Hečková a bedlivé noční hlídačky Zdeňka Vicherková a Zdeňka Konieczná.

 Mgr. Miluše Wasilová, vedoucí ŠvP

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

Žáci během pobytu

 

Žáci u památného stromu

 

Společná fotka žáků na ozdravném pobytě Žáci u pomníků

 

Ozdravné pobyty 2016 – „Lipová - lázně“

 

V roce 2016 se na jaře žáci I. stupně naší školy ( odloučené pracoviště Závodní 822) zúčastní desetidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu:

20. - 30. 4. 2016 pro 50 žáků, název: „Příroda je součástí našeho života“; výše podpory: 150 920 Kč

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u žáků  I. stupně základní školy.

Ozdravné pobyty jsou zaměřeny na pobyt v přírodě vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí, k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků. Nedílnou součástí je prolínání environmentální výchovy do každodenních aktivit. V rámci desetidenního programu se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy CHKO Jeseníky, s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na životní prostředí, s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce Lipová - lázně s ohledem na zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a významem cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě. Součástí je návštěva muzea Ruční papírna Velké Losiny, přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně a jeskyní Na Pomezí.

V rámci plnění programu budou použity metody práce v terénu, pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednáška, exkurze formou samostatné a skupinové práce.

Mgr. Ivana Studená
zástupkyně ředitelky školy

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin