Základní umělecká škola

Nabízíme možnost studia v hudebním oboru se zaměřením na tyto nástroje :

 •    hra na klavír
 •    hra na zobcovou a příčnou flétnu
 •    hra na kytaru
 •    hra na el. klávesové nástroje
 •    hra na fagot
 •    hra na klarinet
 •    hra na saxofon
 •    hra na housle
 •    pěvecká hlasová výchova a sborový zpěv

  Využijte této nabídky a poskytněte svým dětem další vzdělávání a rozvoj hudebních, tanečních a výtvarných schopností.

 

Bližší informace získáte na:

 •    telefon: 596 542 941  v případě, že se nemůžete dovolat volejte 722 501 916.
 •    e-mail: zuspet@seznam.cz

 

Úplata za vzdělávání

Dovolujeme si vás upozornit, že v letošním školním roce 2023/2024 se bude hradit úplata za vzdělání v ZUŠ pouze bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou. 

Pokud je určitému dítěti/žákovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo KZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:

 • S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.
Děkujeme za pochopení

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PETŘVALD Školní 246, p. o.

   

Zákonný zástupce bere na vědomí, že k úhradě celkové částky úplaty je povinen, i kdyby žák ukončil vzdělávání v průběhu školního roku, ledaže by k ukončení došlo dle ust. § 7 , odst.2 písm.c) vyhlášky z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních. Povinnost úhrady úplaty v plné výši se vztahuje též v případě nařízení distanční výuky, a tudíž se úplata nevrací.

 Jméno žáka………………………………........Předmět………………………….. ..Částka k úhradě……………..

Ing. Zdeňka Kozlovská v. r.

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald

 

Historie ZUŠ

   Hudební a pěvecká škola Matice slezské v Petřvaldě vznikla ve školním roce 1932-33. Jejím zakladatelem a později i ředitelem se stal pan František Cimmer, který měl velký podíl na rozvoji hudební osvěty. Založil a vedl smíšený dětský sbor, vyučovalo se zde zpěvu a hře na klavír a housle. V této podobě existovala škola až do r. 1938. Její činnost však přerušila válečná léta. Obnovená s názvem hudební škola, začala působit v r. 1945. Učitelé často pracovali v nevyhovujících podmínkách, mnohokrát se stěhovali, až nakonec nalezli své působiště v prosto­rách ZŠ Pustky.

   V roce 1971 se stala z lidové školy umění pobočka lidové školy umění v Rychvaldě. Nastal rok 1989,období změn v politickém i hospodářském vývoji našeho státu.Tato skutečnost ovlivnila i život na naší škole. Pokračuje zápas o přežití škol typu LŠU, které svým záběrem esteticko-výchovného působení nemají v okolním světě obdoby. Na podnět učitelů, s podporou veřejnosti a tehdejšího městského národního výboru získala škola k 1.9. 1990 opět samostatnost. Základní umělecká škola Bohumila Kulínského v Petřvaldě poskytuje vzdělání dětem a mládeži od 5 do 18 let v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. Postavení všech oborů je rovnoprávné a jejich spolupráce je na dobré úrovni. Tyto obory se vyučují i dnes v nezměněné podobě, tradičně největší je obor hudební.

   Smyslem naší práce není jen naučit dítě hrát na hudební nástroj nebo zvládat základy tance, kresby či malby. Rozvíjením talentu se žáci stávají osobnostmi, u nichž převažují kladné morální hodnoty a estetické cítění.

   Nejúčinnějším nástrojem je právě hudba. A tak pedagogové dělají vše pro jejich hudební rozvoj, hudební aktivitu a pěstují v nich lásku k hudbě.

Od roku 1990, kdy se škola osamostatnila, k současným dnům se také mnoho změnilo. Přínosem pro rozvoj školy, ať už materiálním či profesním, byla spolupráce se Školským úřadem v Karviné ( v té době byl naším zřizovatelem).Ochota vyslyšet a podpořit naše požadavky nám dodávala chuť k práci.

Školní budova zdevastovaná důlní činností prošla velikou generální rekon­strukcí. její současný stav je obdivuhodný s porovnáním před 10 lety.V renovovaných prostorách je radostné učení a všichni, kdo budovu navštívili, byli nadšeni. Podporu nacházíme rovněž u vedení města, které si oblast školství vytýčilo jako svou prioritu.

   V roce 1995 přešla škola jako mnoho jiných škol do právní subjektivity. V roce 1998 byl škole propůjčen MŠMT ČR čestný název ZUŠ Bohumila Kulínského po petřvaldském rodákovi sbormistrovi Doc. Dr. Bohumilu Kulínském. Od 1. ledna 2008 byla ZUŠ připojena k Základní škole v Petřvaldě a vznikla nová příspěvková organizace řízená Městem Petřvald, která nese název Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace.

 

Dokumenty

Důležité dokumenty, které se týkají základní umělecké školy můžete najít zde - Dokumenty.

 

Kontakt

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Závodní 822
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985  

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin